OUR SERVICE

ผลิตภัณฑ์บริษัท แบ่งประเภทงานออกเป็น 7 รายการ ดังต่อไปนี้คือ

1. งานเครื่องกล งานชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร และงานประกอบติดตั้งหน้างาน
(MECHAMICAL EQUIPMENT ERE CTION WORK)

2. งานก่อสร้าง (CONSTRUCTION WORK)

3. งานประกอบติดตั้ง ถังเก็บ / ถังแรงดันท่อ
(VESSLS/TANK-DUCT FABRICATION & ERECTION WORK)

4. งานติดตั้งระบบท่อ

(PIPING & INSTALLATION)

5. งานไฟฟ้า (ELECTRICAL WORK)6. งานหุ้มฉนวน (INSTALLATION WORK)7. งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน และออกแบบ

(ARCHITECTECTURA-L-CIVIL-STRUCTURAL)


Powered by MakeWebEasy.com